ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំនៅហាងសាមសឺរ

យើងឆ្លើយតបរាល់សំណួរទាំងអស់ជាធម្មតាក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។ សូមកត់សម្គាល់ដោយសារតែច្បាប់ខុសគ្នានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗយើងមិនអាចផ្តល់ដំបូន្មានសម្រាប់ផលិតផល SARM ទៀតទេ។ សុំទោសចំពោះភាពរអាក់រអួល។